Słowniczek

Termoizolacja na krokwiach
Efektywny sposób termoizolacji, w którym warstwa materiału izolacyjnego układana jest na krokwiach. Dzięki takiemu sposobowi montażu powstaje zwarta warstwa termoizolacji, która chroni zarówno pomieszczenie jak i konstrukcję dachu.

Warstwa paroizolacyjna
Warstwa w układzie, która zapobiega przenikaniu wilgoci do termoizolacji w sposób całkowity (Dampfsperre) lub prawie całkowity (Dampfbremse), gdyż zawilgocona termoizolacja traci swoje właściwości.

Dyfuzja
Proces przedostawania sie pary wodnej przez przegrody budowli (np. drewno, beton, lecz nie metale). W okresie zimowym wysoka temperatura powietrza i wysoka wilgotność wewnątrz pomieszczeń prowadzą do powstawania wysokiego parcia pary wodnej. Cząsteczki wody mają tendencję do wydostawania się na zewnątrz samoistnie bez istnienia prądów powietrznych (w przeciwieństwie do konwekcji).

Wytyczne dotyczące oszczędności energii
Od 1 lutego 2002 obowiązują w Niemczech wytyczne dotyczące oszczędności energii (Energieeinsparverordnung EnEV), które określają precyzyjne wymagania stawiane termoizolacji w nowym budownictwie oraz w przypadkach przebudowy lub renowacji.

Współczynnik "k"
patrz: współczynnik "U"

Konwekcja
Prądy powietrzne wywołane różnicą ciśnienia. W obszarach szczelin budowli, które nie są szczelne prowadzą do znacznych strat ciepła i niepożądanego przedostawania się wilgoci. Ilość wilgoci, która może przedostać się do konstrukcji budynku w wyniku konwekcji może być 1000 razy więsza, niż w wyniku dyfuzji.

Poliuretan (PIR)
Sztywne pianki poliuretanowe dzięki swojej bardzo niskiej przewodności cieplnej i szczególnym właściwościom materiałowym (wytrzymałość na uginanie, neutralność biologiczna) nadają się znakomicie jako materiał termoizolacyjny.

Zalecany spadek dachu
Najniższy możliwy spadek, przy którym materiał pokryciowy okazał się w praktyce wystarczająco odporny na opady deszczu.

Współczynnik "U"
Współczynnik "U" (wcześniej współczynnik "k") oznacza przenikalność ciepła przez element budowli. Im większa izolacyjność przegrody, tym mniejsza wartość współczynnika "U". Wartość współczynnika "U" podaje się w jednostce W/m²K i oznacza to utratę energii w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni przy różnicy temperatur wynoszącej 1 °C.

Termoizolacja pod krokwiami
Wariant ocieplenia dachu polegający na umieszczaniu warstwy izolacyjnej pod krokwiami: Wiąże się on ze stratami ciepła przez ściany i powoduje zmniejszenie przestrzeni wewnątrz pomieszczenia.

Termoizolacja pomiędzy krokwiami
Tradycyjny sposób ocieplania dachu poprzez umieszczanie materiału pomiędzy krokwiami, stosowany w dwóch wariantach: z warstwą wentylacyjną lub bez. W celu spełnienia wymagań dotyczących oszczędności energii metoda ta wymaga na ogół większych grubości krokwi, niż wynikałoby to z wymagań statyki. Dodatkowo krokwie wraz ze wszystkimi ściankami działowymi stanowią niepożądane mostki termiczne.