Ogólne zalecenia projektowe

Dachy zielone stawiają specjalne wymaganie budynkowi oraz konstrukcji nośnej dachu. Poniższy przegląd zawiera szereg zagadnień, których należy przestrzegać w trakcie planowania.

Statyka

Zdolność konstrukcji dachu do przenoszenia obciążeń jest kluczowym kryterium dla wyboru systemu zazielenienia. Dachy zielone ekstensywne możliwe są do wykonania już przy ciężarze powierzchniowym wynoszącym od ok. 70 kg/m² w stanie nasycenia wodą. Dla dachów intensywnych należy zaplanować obciążenie min. 300 kg/m² oraz dodatkowo obciążenie wynikające z użytkowania (np. ruch ciężkich pojazdów).

Zabezpieczenie przed przenikaniem korzeni

Firma Bauder oferuje szeroki asortyment materiałów hydroizolacyjnych z tworzyw sztucznych oraz bitumu z funkcją ochrony przed przerastaniem korzeni. Przykładem takiego materiału jest elastomerobitumiczna papa zgrzewalna wierzchniego krycia BauderPLANT E stanowiąca połączenie wysokiej jakości papy nawierzchniowej oraz warstwy przeciwkorzennej.

Wysokości przyłączeń

Należy uwzględniać wymagania wytycznych do dachów płaskich. Górną granicą układów przy systemach zazielenienia jest górny poziom warstwy substratu lub żwiru albo płyt chodnikowych. Szczególnie precyzyjnie zaplanowane muszą być wszelkie przejścia przez dach.

Odwodnienie dachu

Zatrzymywanie wody i opóźnianie spływu z dachów zielonych określane jest jako współczynnik odpływu. Jest on zależny od grubości warstw. Wraz ze wzrostem grubości zwiększa się powierzchnia dachu, na którą przypadać może jeden wpust. Odpływy muszą być swobodnie dostępne w celu umożliwienia kontroli i konserwacji. Dotyczy to również odpływów z powierzchni utwardzonych. Przy lekkich konstrukcjach dachów wymagania stawiane odwodnieniu mają szczególne znaczenie.

Spadek połaci

Idealnym rozwiązaniem jest spadek wynoszący 1 – 5 °. Zazielenienie intensywne nie stanowi również problemu na powierzchniach ze spadkiem zerowym. Dachy ekstensywne muszą być zaprojektowane w szczególny sposób. Od spadku wynoszącego 5° należy stosować systemy do zazielenienia powierzchni stromych. Dachy zielone strome możliwe są do wykonywania na powierzchniach, których spadek dochodzi do 25°.

Użytkowanie dachów

Dachy o różnorodnym sposobie użytkowania stanowią niemal regułę. Wzrastające wymagania dotyczą jednak różnych typów dachów. Zalecane jest wczesne określenie różnorodnych wymagań, którym będzie musiał sprostać projektowany dach.

Uwarunkowania lokalne

Dachom zielonym ekstensywnym sprzyja dobre nasłonecznienie. Powierzchnie znajdujące się w cieniu mogą czasem sprawiać problemy. Dachy intensywne natomiast mogą być dopasowane do szerszego zakresu uwarunkowań zewnętrznych.

Zabezpieczenie przed działaniem sił ssących wiatru

Dachy zielone spełniają funkcję balastową na hydroizolacjach układanych luzem w stopniu wystarczającym. Stabilność kilkusezonowych dachów z dostatecznie ukorzenioną roślinnością jest dość dobra. Dachy nowe, w których roślinność nie jest jeszcze dostatecznie zadomowiona istnieje ryzyko naruszenia warstw. Dlatego zalecane jest jak najszybsze zasadzenie roślinności.

Pielęgnacja

Dachy zielone intensywne wymagają dość dużych nakładów pracy na pielęgnację. Dachy ekstensywne są łatwiejsze w obsłudze, jednak nie mogą całkowicie być pozostawione samym sobie.

Powierzchnie przeznaczone dla ruchu kołowego

Dzięki wykorzystaniu wytrzymałych na ściskanie płyt drenujących możliwe jest łatwe połączenie powierzchni zielonych z powierzchniami utwardzonymi przeznaczonymi do ruchu pieszego. Znacznie wyższe wymagania stawia się układom, po których ma się odbywać ruch pojazdów mechanicznych.