Słowniczek

Hydroizolacja
Płaska wodoszczelna warstwa wykonana z arkuszy pap lub folii do ochrony budynku przed działaniem wody.

Współczynnik odpływu

Określa jaka część wody opadowej spływa do kanalizacji po opadach deszczu. Dla dachów zielonych o grubości warstwy 10-15 cm współczynnik odpływu wg wytycznych FLL wynosi 0,3.

Zazielenienie natryskowe
Mechaniczna metoda zasadzania roślinności, w trakcie której w jednym cyklu roboczym zasadzane są rośliny z gatunku Sedum, oraz specjalne zarna siewne wraz z odpowiednią dawką nawozu i substancji ukorzeniających.

Bitum

Stały i elastyczny destylat ropy naftowej służący do produkcji pap bitumicznych i mas klejących..

Papa bitumiczna

Wkładka nośna z obustronnymi warstwami bitumu.

Pokrycie dachu

Wszystkie warstwy funkcyjne tworzące cały układ systemowy dachu.

Warstwa drenażowa

Służy do bezpiecznego odprowadzania nadmiaru wody opadowej. Występuje często jako połączenie warstwy drenującej i gromadzącej wodę.

Ochrona przeciwkorzenna

Warstwa służąca do zabezpieczenia przed przerastaniem korzeni przez hydroizolację. Ochronę przed przerastaniem korzeni może stanowić zarówno wierzchnia warstwa hydroizolacji lub osobna warstwa przeciwkorzenna.

Układ jednowarstwowy

Forma zazielenienia ekstensywnego, w której jedna warstwa substratu spełnia trzy funkcje drenażową, filtrującą i wegetacyjną.

Faza rozwoju i utrzymania

Faza początkowa, w której częściej, niż normalnie należy dokonywać przeglądów i podejmować czynności związane z pielęgnacją. Faza rozwoju i utrzymania zapewnia długookresowe funkcjonowanie układu zieleni.

Zazielenienie ekstensywne

Rodzaj zazielenienia powierzchni dachowych, którego celem jest uprawa roślin ozdobnych w układach o niewielkim obciążeniu i minimalnych nakładach pracy na pielęgnację.

Pielęgnacja obiektu ukończonego

Obejmuje wszystkie zabiegi pielęgnacyjne aż do osiągnięcia stanu docelowego zgodnie z wytycznymi FLL dotyczącymi danego typu zazielenienia. Układy zazielenienia ekstensywnego wymagają małych nakładów na pielęgnację, nie mogą jednak być pozostawione samym sobie.

Warstwa filtracyjna

Zapobiega zamuleniu warstwy odsączającej poprzez drobne cząstki z warstwy wegetacyjnej zapewniając w ten sposób jej prawidłowe funkcjonowanie.

System zazielenienia

Wszystkie składniki dachu zielonego powyżej hydroizolacji.

Zazielenienie intensywne

Wymagająca pielęgnacji forma zazielenienia o większej grubości warstw i sposobie użytkowania zbliżonym do normalnych ogrodów. Przy odpowiednim zaplanowaniu może być wykorzystywana jako powierzchnia użytkowa prawie nie do odróżnienia od naturalnej powierzchni trawiastej na gruncie.

Układ wielowarstwowy

Układ dachu zielonego składający się z wyodrębnionej warstwy drenażowej, filtracyjnej i wegetacyjnej. Zalecany w układach zazielenienia ekstensywnego, w dachach intensywnych obowiązkowy.

Retencja

Efekt powstrzymywania wody przez dach zielony. Zmniejsza i opóźnia spływanie wody z dachu zielonego.

Wytyczne do zazielenienia dachów

Pełna nazwa: "Wytyczne do planowania, montażu i pielęgnacji dachów zielonych", wydane przez FLL (1990/1995). Ważne opracowanie w zakresie systemow zazielenienia dachów cieszące się uznaniem wśród projektantów, firmy wykonawczych, inwestorów i specjalistów.

Warstwa zabezpieczająca

Chroni hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Substrat
patrz: warstwa wegetacyjna

Konstrukcja nośna

Płaskie podłoże podtrzymujące układ warstw dachu.

Warstwa wegetacyjna

Warstwa wegetacyjna jako intensywnie ukorzeniona przestrzeń zapewniać musi dobre warunki wzrostu roślinom na dachu. Substraty wegetacyjne do układów zazielenienia spełniają wiele funkcji. Najważniejsze parametry jakościowe substratów to: zdolność gromadzenia wody, stabilność struktury, zdolność przenikania wody oraz uziarnienie.